Jan Dinga - povídání o sobě

������Z�jem o malov�n� ve mn� probouzela matka. Ukazovala mi v�tvarn� publikace a m� upoutalo, jak zaj�mav� lze vyj�d�it a p�etvo�it skute�n� sv�t. Zkou�el jsem malovat s�m, kop�roval jsem na�e i sv�tov� mal��e. Van Gogh m� doj�mal tak velkou up��mnou zpov�d�, ale to si uv�domuji a� nyn�.

������Na v�tvarnou �kolu jsem se nedostal. Studoval jsem na univerzit� v �st� nad Labem v�tvarnou v�chovu. Zde jsem poznal vynikaj�c�ho u�itele akademick�ho mal��e Miroslava Pro�ka, kter� m� uvedl do taj� techniky malby a probouzel m�j vztah k mal��stv�. Vyzn�vali jsme hlavn� ��mu, Medka, Muziku, Mir�a, Klee a Picassa. U� na studi�ch jsem projevoval lyrick� sklony, ur�itou b�snivost. Zpo��tku jsem se vzhl�dl v surrealismu Muzikov�, Ernstov�, pak jsem za�al t�hnout k tradici ��movsk� poetick� malby.

������V sou�asn� dob� vych�z�m z ohromen� nad vn�m�n�m p��rody jako celku i jej�ch detail�. Jedn� se o ��as z existence, o ustrnut� v okam�iku, o vnit�n� z�en�. To v�e se pak otiskne v srdci. Sna��m se vytv��et obrazy, kter� by �lov�k p�ehl�dl najednou a postupn� byl vta�en ke �ten� p��padn�ch detail�. Vytv���m tajemn� prostory, voln� m�sta, kde by se �lov�k c�til ��astn�. V�emu napom�h� i barevnost v�t�inou monochromn�, s drobn�mi barevn�mi akcenty. Kdy� maluju, m�m pocit, jako by vz�cn� mot�l poletoval. Kdy� maluju, jako bych na tomto sv�t� chv�li nebyl, anebo byl v jin�m vnit�n�m sv�t�. Kr�sa vznik� jen zcela ponen�hlu, kdy� se vnit�n� byt� odhaluje. V�echna skute�n� kr�sa je neuchopiteln�. �lov�k si ji m��e p�ibl�it jedin� l�skou a t�m, �e se stane jej� sou��st�. �e jedinou t�pyt�c� se kapku zachyt� na dlani a pozoruje v jej�m chv�n� odlesk slunce, m�s�ce a hv�zd. Kr�sa je na sv�t� proto, aby se j� �lov�k sna�il p�ibl�it t�m, �e k n� n�co p�id�. Tak vznikla a tak �ije d�l. Nev�dom� kv�tina mezi tis�ci kv�ty. Sna��m se, aby moje obrazy byly pro div�ka nezn�m�m z�zrakem.
Mark Rothko ��k�: �Nejd�le�it�j��m n�strojem, kter� si um�lec utv��� ustavi�nou prax�, je v�ra v jeho schopnost d�lat z�zraky, kdy� je jich zapot�eb�. Obraz mus� b�t z�zrakem. V okam�iku kdy je hotov, kon�� intimn� vztah mezi tvorbou a tv�rcem. Tv�rce se st�v� vedlej��m �initelem. Obraz mus� b�t pro n�j � stejn� jako pro jin�, kdo se s n�m setk�v� pozd�ji � zjeven�m, neo�ek�van�m a dosud nevid�n�m �e�en�m v��n�, d�v�rn� zn�m� pot�eby.�